Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Mistyva, en u, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mocht leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via onze website een of meerdere producten heeft besteld en u van Mistyva langs elektronische weg een orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht als te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op onze website zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden altijd onder voorbehoud zolang de voorraad strekt. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen alleen een aanduiding.Mistyva is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook. Mistyva is tevens gerechtigd om in de periode van bestellen en betalen het product te vervangen als zijn of haar bestelde product op dat moment is uitverkocht, wel overwegende dat dit gebeurt in overleg met de klant.

Producten en prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
Mistyva is verantwoordelijk voor de product- en prijsinformatie zoals vermeld op deze website.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Betalen en verzenden goederen
Hieronder vindt u de gehanteerde betalingsmogelijkheden van Mistyva.
Alle prijzen op de website zijn exclusief btw

Betaling d.m.v. Ideal
Bij betaling d.m.v. Ideal wordt uw bestelling z.s.m. door ons verzonden.

Betaling d.m.v. Bankoverschrijving
Na het ontvangen van onze factuur (per E-mail) dient u het totaalbedrag inclusief verzendkosten over te maken naar het rekeningnummer van Mistyva. Zodra de betaling door ons is ontvangen wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Vergeet niet bij het overmaken van het bedrag uw ordernummer te vermelden.

Verzendkosten
Voor verzendkosten zie pagina verzendkosten

Bezorging van uw pakket
Het pakket wordt door Post.nl/DHL geleverd.

Garantie
De garantie termijn en eventuele aanpassingen staan aangegeven op de factuur.

Retouren / Retour zending
Retouren /Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na aankoopdatum te worden aangeboden.
Retouren en Retour zendingen worden echter alleen geaccepteerd in originele, schade vrije en ongeopende verpakking. Retour zendingen dienen voldoende te zijn gefrankeerd, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Reeds betaalde bedragen worden, indien aan voorstaande voorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen aan u terug betaald, Eventueel onder aftrek van de werkelijk gemaakte verzendkosten bij retourzendingen.
Goederen die wij in opdracht van de klant hebben besteld of hebben moeten reserveren en die bij ons dienen te worden opgeslagen tot een later uitlever datum kunnen niet worden geruild/geretourneerd voor goederen of geld.

Aansprakelijkheid
Mistyva is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de product informatie, de prijzen en schade of vermissing tijdens het transport. Aansprakelijkheid van Mistyva voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf stagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Mistyva wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van het directe product tot het bedrag dat u voor het product hebt betaald. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Voor de overige rust op Mistyva geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook. Deze beperking van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Mistyva dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Mistyva en u is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde recht te Arnhem, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen 5 weken nadat Mistyva zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Copyright
Gehele of gedeeltelijke overname van foto’s en of teksten en andere auteursrechterlijk beschermde zaken van deze website is alleen toegestaan na vooraf schriftelijke toestemming van Mistyva.